info        

AU  Arbetsutskott
Orförande Björn Rutgersson       
Sekreterare/Kassör Scott Dance

Valberedning:
Claes-Håkan Carlsson Värmlandskretsen
Per-Olov Andersson Örebrokretsen

Ledamot
Bengt Olofsson Arvika

Revisor, Lars T Andersson

Revisorssuppleant, Sören Rehn

 

 


 

 

Webbsida
P-O Andersson Örebro


Rullande plan för VSMs  mästerskap

 

 

 


STADGAR  FÖR  POÄNG-  och  VANDRINGSPRISER.

Individuella poängpriser.

Om priset tävlas individuellt vid Västsvenska Mästerskapen i fältskytte.

Rätt att deltaga äger den skytt som tävlar för förening som tillhör någon av de Västsvenska pistolskyttekretsarna.

Vid varje tävling erhåller segraren 11 poäng, 2:an 9 poäng, 3:an 8 poäng, 4:an 7 poäng osv. ned till 10:an som erhåller 1 poäng.

Respektive poängpris erövras av den skytt som först uppnår 40 poäng eller högst däröver.
Vid lika högsta poäng erövras priset av den som vid sista årets tävling erhöll flest poäng.

Poängprisen förvaras av sekreteraren för arbetsutskottet under den tid tävling pågår om desamma
Sekreteraren för förteckning över erövrade poäng. Erövrat pris överlämnas till segraren efter slutlig gravering.

Erövrat pris skall graveras med text "ERÖVRAT FÖR ALLTID"

Osäkerhet vid tolkning av dessa stadgar hänskjuts till arbetsutskottet för avgörande.


Vid poängfördelning fördelas poängen i fält med 11 poäng till vapengruppens bästa resultat,
9 poäng till näst bästa osv. Om 2 eller fler skyttar ej går att skilja på med hjälp av antal figurer eller poäng,
får alla samma antal poäng i respektive pris.
Därvid bortfaller efterföljande poänggrupper i samma antal.
Ett exempel. Om 2 skyttar får sig tilldelade 8 poäng, kommer 7 poäng inte att utdelas. Nästa skytt får 6 poäng.


Mötesbeslut angående medaljer.
Enligt årssammanträde 2006 och 2007 skall individuell medalj utdelas även om endast en deltagare finns i klassen.
Motivet är att det numera endast är juniorklassen som till och från är svagt representerad.
Beträffande lagjetonger beslutade möte 2007 att jetonger utdelas enligt SM regler.
För att guld skall utgå måste minst tre lag deltaga. Vid fyra lag utgår silver osv.

Lars Persson/Tonabo
Granskad:april 2009 12 apr 2013 18:54:49 +0200.